National Resident Matching Program (NRMP(

ה-NRMP, הנקרא גם "the Match", מחבר בין מועמדים לבין מקומות פנויים בתוכניות ההתמחות והתמחויות-העל. מועמדים מגישים לNRMP- רשימה של תוכניות התמחות על פי סדר העדיפות שלהם. התוכניות ברשימה הם התוכניות אליהן הם הגישו מועמדות (דרך הERAS- או ע"י טפסים מנייר.) מנהלי התוכניות גם מגישים לNRMP- רשימה עם דירוג המועמדים המועדפים עליהם למקומות בתוכניות שלהם. רשימות אלו נקראות רשימות דירוג – rank order lists. לאחר שה-NRMP אסף את כל האינפורמציה מועמדים ומקומות פנויים מותאמים ע"י מחשב בעזרת אלגוריתם מתמטי. ההתאמות עבור תוכניות המתחילות ביולי מתפרסמות במרץ.

המועמדים ומנהלי התוכניות מסכימים לקבל את תוצאותיו של ה-NRMP.

הראיון לתוכנית הינו שלב חשוב ביותר בתהליך בחירת מועמדים. מנהלי התוכניות בדרך כלל יכללו ברשימות הדירוג רק מועמדים שהם ראיינו. אין וודאות שהתוכניות אליהן מועמד כלשהו מגיש מועמדות יראיינו אותו או ידרגו אותו ברשימת דירוג שלהן. גם אם המועמד דורג ע"י תוכניות שונות, אין ערבות לכך שהוא יותאם לאחת מהתוכניות.

מועמד יכול לכלול ברשימת הדירוג שלו כל תוכנית אליה הגיש מועמדות, בין אם הוא התראיין בתוכנית או לא. אך בדרך כלל תוכנית לא תדרג אותו ברשימה שלה אם המועמד לא קיבל ראיון בתוכנית. כאשר מועמד עורך את רשימת הדירוג שלו, עליו לשקול אלו תוכניות מציעות התמחויות המתאימות לציפיותיו. נתונים סטטיסטיים מהNRMP- משנים 1996-2006 מעידים על כך שהסיכויים למצוא התאמה עולים עם מספר התוכניות אותן המועמד מדרג ברשימה שלו. אבל ניתן להיות מותאם לכל תוכנית ברשימה, כולל התוכניות המדורגות בעדיפות נמוכה, לכן אין לדרג תוכניות שהמועמד בטוח שלא ירצה להתחיל בהן.

הערה: הNRMP- ו-ERAS הן תוכניות נפרדות המשלימות זו את זו. ERAS הוא שיטה להגשת מועמדות לתוכניות התמחות. ה-NRMP הוא שיטה להתאמת מועמדים למקומות בתוכניות. הרשמה לNRMP הוא תהליך נפרד מהגשת מועמדות לתוכניות ההתמחות דרך ERAS. אם ברצונך להשתתף בERAS- ובMatch-, עליך להירשם לשני התוכניות. הגשת מועמדות לתוכניות התמחות דרך ERAS לא רושמת אותך ב-Match.

שלושה ימים לפני פרסום תוצאות הMatch- הכללי במרץ, מועמדים מגלים האם הם הותאמו לתוכנית כלשהי, אך הם לא יודעים את התוכנית הספציפית אליה הם הותאמו. ביום לאחר מכן (יומיים לפני שהתוצאות מתפרסמות) מנהלי התוכניות מגלים אם כל המקומות בתוכנית שלהם נלקחו בMatch-. בנוסף, ביום הזה מתפרסמת רשימת המקומות שנותרו פנויים. הרשימה הזאת נגישה למועמדים שלא הותאמו לאף תוכנית באתרNRMP . על המועמד להיות רשום לNRMP- עד לתאריך האחרון לרישום בפברואר בכדי שתהיה לו גישה לרשימת המקומות שנותרו פנויים.

על מנת להשתתף ב-Match, נדרשת גישה לאינטרנט וכתובת אימייל. משתתפים ב-Match משתמשים באינטרנט להירשם, לשלם להצטרפות, ולהגיש את רשימות הדירוג שלהם לNRMP-. הם גם משתמשים באינטרנט לקבל גישה לאינפורמציה הקשורה ל-Match, כגון: האם הם הותאמו לתוכנית, היכן הם הותאמו, ואינפורמציה לגבי תוכניות שנותרו עם מקומות פנויים.

עליך להירשם ל-Match באתר של NRMP. עליך לספק את מספר הזיהוי של USMLE/ECFMG בזמן הרישום. תוכל להירשם לMatch ולהגיש את רשימת הדירוג לNRMP- לפני שעמדת בדרישות של המבחנים הרשומות מטה.

על סטודנטים/בוגרים של בתי ספר לרפואה מחוץ לארה"ב לעבור את כל המבחנים הנחוצים לקבלת הסמכה של ה-ECFMG, ועל התוצאות להיות מדווחות ל-NRMP בזמן כך שיוכלו להשתתף ב-Match. הNRMP- ייצור קשר ישירות עם ה-ECFMG לוודא שהמועמד עבר את המבחנים. לאחר התאריך האחרון להגשת רשימת דירוג, הNRMP- יוציא אוטומטית את המועמדים שלא עברו את המבחנים הנחוצים. אך למועמדים שהוצאו תהיה בכל זאת גישה לרשימה של המקומות הפנויים שנשארו אשר מפורסמת בשבוע ההתאמה – "Match Week".

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם